dimarts, 17 de febrer de 2009

Els veïns de BAIX a MAR al Plè Municipal


Senyor alcalde, senyores i senyors regidors:

Venim avui aquí en nom i representació dels veïns de la zona de Baix a Mar per exposar davantel Consistori el perill que correm i la inseguretat en la que ens trobem com a conseqüència del’existència d’un transformador elèctric propietat de l’empresa ENDESA.A nosaltres ens sembla que no reuneix els requisits legals per seguir funcionant i que portemlluitant des de l’any 2007 perquè el traslladin a un altre lloc.Els fets es remunten al mes d’agost de l’any 2007 quan es va produir un tall de subministra elèctricdurant més de 24 hores a tota la zona, degut a que el transformador es va avariar i ningú coneixiade la seva existència en estar amagat dins d’un magatzem ple de paper, per cert, sense llicenciaMunicipal.El transformador esta adossat a les vivendes de l' Avinguda Maresme (Sant Felicià) amb UNCOMPLICAT ACCÉS que en cas d’INCENDI, requereix l’obertura de 4 PORTES per arribar almateix.Sr. Alcalde, a la Audiència Pública del novembre del 2007, va comprometre’s amb els VEÏNS, deque es farien les gestions necessàries, i sobre tot per motius de seguretat, que es traslladésaquest CT.Davant la manca de voluntat de l'Ajuntament, al mes de Juny del any passat, es procedeix a larecollida de signatures dels veïns per denunciar davant la DGEM de la Generalitat la situació deltransformador.Les inspeccions de la DGEM han posat al descobert el NUL manteniment que fa ENDESAd’aquesta instal·lació.Ara hem sabut que al desembre del 1976 es dóna d’alta un transformador de 250 KVA existentpoder des de feia anys. Però resulta de major gravetat és l'increment de potencia realitzatposteriorment, passant a 630 KVA, com demostra l’únic Certificat de Reconeixement periòdic deljuliol del 2006.S’ha triplicat la potencia vulnerant les normatives vigents, que exigia la presentació d’un nouprojecte, que d’acords amb les normativa de seguretat i prevenció d’incidències, hagués obligat auna nova instal·lació en un altre lloc més segur.En té constància el nostre Ajuntament?A les actes d’inspecció lliurades al registre de l'Ajuntament, s’informava de les anomalies i greusdefectes detectats:La d'agost del 2008 diu que "…no s’ha pogut accedir al CT per problemes amb les claus quel’empresa subministradora disposa per accedir al recinte" i que "no s’observa placa d’identificaciódel CT a la façana del carrer ".La del setembre del 2008, quan per fi si ha pogut accedir a dins del local, diu que s’han detectatels següents defectes:1 . “S’observa possibilitat de transferència de tensió perillosa a l’exterior del CT pels elementsmetàl·lics que surten fora de la persiana metàl·lica de l’accés al CT.2 .” Adequar el punt de recollida d’oli del CT d’acord a les especificacions de la instrucció MIE RAT14 p.4. del RD 3275/1982”.Van Quatre!!! això només amb un cop d’ull.

També en la resposta d'Endesa després de la denúncia, va informar a la DIGEM que,"l’Ajuntament ens ha demanat un estudi tècnic per al seu trasllat a un espai que cedirial’ajuntament, que encara no s’ha concretat"."Volem manifestar la nostra disposició a estudiar i executar aquest trasllat del CT sempre quesigui tècnicament viable, no comprometi la qualitat de subministrament als nostres clients i esmaterialitzi la cessió d’una superfície per part de l'Ajuntament que ens permeti reubicar aquestCT."Aquesta disposició al trasllat del CT, manifestada per Endesa i les diferents anomalies detectadesen les inspeccions de la DIGEM, van ser l’OPORTUNITAT DESAPROFITADA, perquèl'Ajuntament actués exigint a Endesa l’anul·lació del transformador.Lluny d’això, el regidor de Manteniment, fa cas omís de l’escrit d'Endesa i deixa en l’oblit elcompromís de l'Alcalde al PAM 2008.Ara i aquí, volem denunciar la poca col·laboració i implicació del govern municipal a l’hora deposar-se a favor dels veïns afectats i en no saber EXIGIR a ENDESA l’anul·lació deltransformador.Quina diferència amb l’actitud de l'Ajuntament de Barcelona pel que fa a la Gran Apagada del’estiu passat en aquesta Ciutat!Els tres talls de 5 minuts i de 2 hores, en el passat mes de desembre, sumades a les apagades de2 i 4 hores els dies 3 i 7 de gener, als que han seguit les pujades i baixades de tensió de lesúltimes setmanes, són el reflex de la caòtica instal·lació i del permanent risc en que conviuen elsveïns. Tots plegat ocasiona perjudicis els veïns i comerciants que deixen de rebre elsubministrament amb la qualitat contractada i EXIGIBLE.Tornem a trobar-nos amb el fet de que, el que diu FECSA-ENDESA va a missa, quant afirma que“de voler- se traslladar, els treballs tenen un cost de 130.000€, i que per l’ elevat cost que suposa,es va negociar la POSSIBILITAT d’un compromís de no carregar-la més aquesta CT, i anardescarregant.I aquí és, on l'Ajuntament fa evident la seva IMPOTÈNCIA i SUBMISSIÓ davant ENDESA, quecontrasta amb la prepotència amb la que alguns dels seus regidors tracten de centrifugar laparticipació ciutadana.ELS VEÏNS DE BAIX A MAR ens preguntem, quant de temps ens caldrà esperar perquè sigui unarealitat el canvi d’ubicació del CT, o haurem de patir alguna desgracia. Hi ha perill incendi, és elmés habitual, Déu no ho vulgui, i aleshores de qui serà la responsabilitat del fets ?Els veïns de aquets carrers ens considerem abandonats per part dels nostres representantsmunicipals que són incapaços de comprendre que estem en una situació de risc i inseguretat, queprovoca ansietat i preocupació en les famílies que vivim al voltant d’aquesta andròmina elèctrica.I aquest abandonament produeix entre molts de nosaltres una actitud decebedora cap a unsgovernants que havent estat elegits per solucionar problemes no són capaços de resoldre’ls, laqual cosa ens porta a preguntar per què hi són si no és per defensar els interessos de la majoria ino els de les poderoses companyies de serveis ....Per tot l'exposat, sol·licitem al govern municipal que realitzi les gestions oportunes i exigeixi aENDESA l’anul·lació del transformador del carrer Sant Antoni, ja que constitueix un risc manifestque en qualsevol moment pot produir mals majors, tal com ho acrediten els informes i dictàmensdel servei d’inspecció de la Generalitat.

També volem deixar constància, que la comissió de veïns de Baix a Mar i l'AAVV Mataró-Centre,continuarem reivindicant les millores de MOBILITAT que per els carrers Marina de Llevant i SantFelicià, han estat rebutjades i torpedinades pels regidors responsables:• Pavimentació de carrers amb els mateixos criteris aplicats per PUMSA a la urbanització deCafè de Mar.• Soterrament de cables elèctrics.• Condicionar passos de vianants i construir nous passos, ara inexistents i molt necessaris.• Maitanquis és com a zona verda amb un pàrquing soterrat adaptada com zona blava.• I un Casal d'Avis, pels veïns que viuen a la zona compresa entre els carrers Hospital, rondaBarceló i camí Ral doncs no n'hi ha cap.

Senyors i senyores regidors,
Moltes gràcies per la seva atenció.Mataró,
5 de febrer de 2009