dimarts, 10 de febrer de 2009

MANIFEST CÍVIC

El text del Manifest Cívic diu així:

Mataró és una ciutat mediterrània amb diversitat de llengües, cultures i ètnies, amb un valuós patrimoni cultural, arquitectònic i natural que en fan una ciutat rica. Una ciutat en creixement en la qual cal la implicació activa de la ciutadania perquè sigui la ciutat que ens estimem. Mataró som totes i tots.

Volem que sigui una ciutat per a les persones, amb més espais públics, amb més cura amb el medi ambient, amb més compromís amb la mobilitat, amb menys desigualtats, millors serveis públics, educatius i sanitaris, més seguretat i més participació de la ciutadania en els assumptes públics. Una ciutat per a tothom, de convivència, respecte i igualtat, sense discriminacions i que pugui ser gaudida per les generacions futures.

Per això ens comprometem a...

Fomentar des de l'associacionisme i cadascun de nosaltres, els valors de la convivència, la millora de les relacions entre el veïnat i el respecte a les normes.

Treballar perquè es promoguin més serveis a la ciutadania, especialment els adreçats a les persones amb més dificultats.

Vetllar per la igualtat i rebutjar qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere, edat o cultura.

Promoure que la solidaritat sigui un valor assumit per tothom per contribuir des de la nostra ciutat a aconseguir un món amb menys desigualtats i més just.

Promoure els valors de respecte i pau com a inversió en el futur de la ciutadania, per la igualtat d'oportunitats, de drets i deures, per la llibertat i la intransigència davant qualsevol tipus de violència.

Vetllar per una ocupació i unes condicions salarials i de treball dignes i en igualtat d'oportunitats.

Contribuir a la millora de la mobilitat i de l'accessibilitat i promoure el transport públic i el respecte a les normes tant dels conductors com dels vianants i vetllar per assolir una mobilitat sostenible i segura.

Fomentar una educació basada en el respecte i la responsabilitat, en el pensament obert, autònom, igualitari i cívic, per garantir els drets a la formació de les persones i el seu creixement i autonomia personal.

Vetllar perquè la formació esportiva incorpori valors educatius, de respecte i de solidaritat tant en la pràctica de l'esport com en programes i serveis esportius. I també pel comportament cívic en les instal·lacions esportives.

Col·laborar per tenir una ciutat neta i en l'exercici actiu del respecte a la ciutat i a les persones. Sensibilitzar i difondre bons comportaments de civisme i solidaritat.

Utilitzar els mitjans al nostre abast per promoure el voluntariat i la participació ciutadana per mitjà de l'associacionisme com a formes de col·laboració en el funcionament de la ciutat. Hem d'analitzar què passa al nostre entorn i no restar-hi indiferents.

Per viure en una ciutat on aquests valors siguin presents tant en l'activitat de tots els sectors de l'Administració, com en l'actuació de les entitats, de les associacions i de la ciutadania, cal que totes i tots siguem agents actius en la promoció del civisme i de la convivència, així farem de Mataró una ciutat més cuidada, agradable i harmoniosa.

Per això cal que tots prenguem el nostre compromís amb la ciutat i que el complim, cadascú en funció de les nostres responsabilitats per aconseguir que la nostra ciutat sigui un model de convivència, cohesió i qualitat de vida.

Com a Associació de Veïns i participants en la confecció del present Manifest, ens hi adherim