dilluns, 28 de gener de 2013

El PSC reivindica el pagament dels deutes amb el Tercer Sector per part de la Generalitat


DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA PER RECLAMAR EL PAGAMENT IMMEDIAT DELS DEUTES
ACUMULATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA AL TERCER
SECTOR I A LES ADMINISTRACIONS LOCALS EN MATÈRIA DE SERVEIS
SOCIALS I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i la Confederació d’Associacions
Empresarials del Tercer Sector han denunciat el passat mes de desembre que entre
totes les administracions se’ls deuen 640 milions d’euros, dels quals 435 milions
corresponen a la Generalitat de Catalunya.

Malgrat que el deute global de les Administracions amb el Tercer Sector Social ha
disminuït durant els darrers deu mesos, passant de 900 M a 640 M d’€, encara
continua essent molt elevat. I, en el cas de la Generalitat, l’arribada del Fons de
Liquiditat Autonòmic no ha comportat l’abonament dels deutes més importants.
El deute del departament de Benestar Social i Família ascendeix a 280 milions
d’euros, dels quals correspon en un 29% a subvencions, en un 28% a concerts, en un
22% a contractes i en un 20% a convenis, tots impagats.
Aquests impagaments tenen un impacte directe en la qualitat de vida de l’usuari, ja
que poden empitjorar-ne l’atenció i posa està en risc la sostenibilitat de les
organitzacions i l’atenció dels col·lectius més vulnerables de la societat. En són un
exemple les dificultats que travessen les entitats, ja que el 90% ha hagut d’endarrerir el
pagament de nòmines als seus professionals durant el 2012. A això s’hi afegeix que un
51% de les entitats han hagut de fer ajustaments en les plantilles durant aquest any,
un 20% han hagut de portar a terme acomiadaments i un 24% ha adoptat altres
mesures, com la no substitució de baixes o jubilacions, la reducció salarial o la
reducció de ràtios.


Malgrat que totes les entitats del Tercer Sector Social han buscat solucions per poder
seguir atenent les 1,7 M de persones que el sector atén avui a Catalunya, el deute
acumulat i persistent de les Administracions està tenint un impacte directe en el
funcionament de les entitats i està posant en risc la viabilitat dels serveis, la
sostenibilitat de les organitzacions, l’estabilitat en l’ocupació i, en conseqüència, la
qualitat de l’atenció als col·lectius més vulnerables de la nostra societat

Des del PSC considerem necessari un compromís ferm per arreglar aquesta situació
dramàtica i garantir la sostenibilitat econòmica de les entitats sense afany de lucre que
presten serveis en l’àmbit del benestar i la qualitat de vida de les persones més
vulnerables de la societat.

Per aquest motius, el Grup municipal Socialista proposa l’adopció dels següents
acords:

Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que aprovi de manera urgent un pla
de retorn del deute acumulat amb les entitats socials i normalitzi el pagament de les
subvencions i contactes, assegurant el cobrament periòdic de les mateixes.

Segon.- Eixugar el deute que la Generalitat de Catalunya manté amb les
administracions locals catalanes, a fi i efecte que aquestes puguin donar compliment
als pagaments de les entitats del tercer sector social català.

Tercer.- Iniciar de forma immediata gestions amb els bancs per garantir l’accés a línies
de crèdit que permetin afrontar la situació d’endeutament i necessitats de finançament.

Quart.- Assumir els costos financers de les entitats del Tercer Sector derivats de
retards en el pagaments de les subvencions i contractes de la Generalitat de
Catalunya.

Cinquè.- Agilitar l’emissió dels certificats de reconeixement de deute per part de les
administracions públiques catalanes.

Sisè.- Complir el model de concertació dels serveis d’atenció a les persones amb les
entitats del Tercer Sector Social previst a la Llei de Serveis Socials de Catalunya a
provada per unanimitat dels grups parlamentaris al Parlament de Catalunya.

Setè.- Desenvolupar les 50 mesures del Pla de Suport al Tercer Sector Social
mitjançant un acord de govern que concreti calendari i assigni partides pressupostaries
a les mesures contemplades al mateix.

Consol Prados Martínez

Regidora del Grup Municipal Socialista

Mataró, 28 de gener de 2013