dimarts, 28 d’octubre de 2008

REIVINDICACIÓ DELS VEÏNS DE BAIX A MAR

El TRANSFORMADOR DE FECSA- ENDESA – c/ Sant Antoni, 82 Local
Les dues inspeccions que com a conseqüència de la denúncia presentada pels veïns davant la
Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya, demostren que els VEÏNS
TENEN LA RAÓ.

EXTRET DE L’ACTA DE INSPECCIÓ 13 de Agost de 2008

S’han detectat els següents defectes:

1. No s’observa placa de identificació del centre de transformació a la façana del carrer.

2. No s’ha pogut accedir al centre de transformació per problemes amb les claus que la
empresa subministradora disposa per accedir al recinte.
Caldrà esmenar els defectes detectats d’acord amb el RD 3275/82 en el termini d’un mes a
partir de la data d’avui i programar una segona visita del centre de transformació entre las
parts implicades i aquesta DGEM.

EXTRET DE L’ACTA DE INSPECCIÓ 30 de Setembre de 2008

La inspecció s’ha realitzat d’acord a les següents reglamentacions:

•REGLAMENT D’ALTA TENSIÓ (R.D. 3275/1982)

•REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ (R.D. 842/2002)

S’han detectat els següents defectes:

1. S’observa possibilitat de transferència de tensió perillosa a l’exterior del CT pels
elements metàl—lics (rails de conducció del transformador que surten fora de la
persiana metàl—lica de l’accés al CT). Defecte identificat segons DECRET
328/2001 amb el codi 1.4

2. Adequar el punt de recollida d’oli del transformador d’acord a les especificacions
de la instrucció MIE RAT 14 p.4.1.a. del RD 3275/1982.
Caldrà esmenar els defectes detectats en el termini d’un mes a partir de la data de recepció
d’aquesta acta d’inspecció, aportant a aquesta DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA I MINES la
corresponent certificació de correcció de defectes.

En resposta a l’escrit que la direcció general d’energia i mines fa arribar a Fecsa –
Endesa, referent a la petició de retirada del transformador efectuada pels veïns, la
companyia respon amb un altre escrit el 17 de juliol de 2008 amb les següents
al—legacions:

•Que la incidència del tall del subministrament es va donar entre 6:22 h i les 23:30 h del
13 d’agost de 2007 (LA DURADA REALMENT VA SER de 24h i 30’ ).

•Que aquest centre de transformació compleix amb la normativa vigent i està al corrent
de les revisions periòdiques reglamentaries, per tant, de la seva ubicació i
característiques no es desprèn cap incompliment ni pressuposa cap risc per a la
seguretat de l’entorn. Respecte a la previsió d’incendis, el CT compleix els requeriments
que estableix la normativa actual.

EL RESULTAT DE LES DUES INSPECCIONS REALITZADES PER LA DGEM DEMOSTREN
QUE:

•No es compleix amb la normativa i que les revisions periòdiques no es fan de forma
correcta.

•I que els riscos no queden descartats i per la inspecció DGEM aquests existeixen.
Page 2
DE LA DOCUMENTACIÓ REMESA PER FECSA ENDESA A LA DGEM ENS DEMOSTRA:
1. Que el transformador de tants anys ubicat al fons del local del C/Sant Antoni, 82 va ser
“legalitzat” a data de 8 de Gener de 1987 a través de un contracte privat entre el
propietari de la Empresa RACODI,Sdad. Coop. Ltda., i la empresa EHNER (E.N.
HIDROELECTRICA DEL RIBAGORZANA)
2. Es “legalitza” l’existència d’un transformador com si de una nova instal—lació és tractes,
quan es manté el transformador existent des de fa més de 60 anys.
3. Es fa al marge de qualsevol tramitació per la qual els veïns de les vivendes i comunitats
que l’envolten han estat mai informats i puguin realitzar les al—legacions pertinents.
4. En aquesta mateixa documentació es detalla la ubicació de la finca amb una superfície
de 410,88 m2, els quals son molt superiors als 300 m2 aproximats que s’indiquen en la nostra denuncia.

Salutacions cordials

Comissió de veïns de Baix a Mar

Valentí Arauzo, Aniceto Valero
i Joan Piqué