divendres, 6 de juliol de 2012

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL CARRER DE CUBA I DELS ENTORNS DE LA PLAÇA DE LES TERESES


Benvolguts veïns i veïnes, tot seguit un presentem aquest avantprojecte que el proper dia 16 de juliol, en el Consell territorial de Mataró Centre, es posarà ha debat.
Podeu fer les vostres aportacions, dins el mateix blog, a la secció de comentaris o bé fent-nos arribar els vostres suggeriments al correu ( aveinsmatarocentre@gmail.com).

 DADES BÀSIQUES DE L’AVANTPROJECTE

Situació: Mataró. Terme municipal de Mataró, comarca del Maresme
Tipus d’obra: Reurbanització de paviments i serveis.

Àmbit d’actuació: Mataró. Barri Centre.
El carrer de Cuba té una longitud d'uns 355 metres i una amplada mitjana de 7 metres.

La superfície total és de 2.485 m2.
La superfície de l'àmbit d'actuació dels entorns de la plaça de les Tereses és de 2.010m2.
En total la superfície d'actuació és de 4.495 m2.

Promotor: Ajuntament de Mataró
Redacció de l’avantprojecte: Serveis Tècnics del Servei d’Obres de l’Ajuntament de Mataró.

 ANTECEDENTS DE L’AVANTPROJECTE

El barri Centre de Mataró es troba fortament consolidat, havent-se edificat a les vores del carrer.
El carrer està situat a la zona sud del municipi que està dominada per sediments de platja, sediments procedents de torrents i sediments de peudemont.

Els materials procedents dels torrents són el resultat de l’erosió dels materials ignis de la Serralada Costero Catalana. Aquests materials són els anomenats al•luvials. També tenim materials de peudemont (graves i sorres).
Els serveis existents són les línies aèries d’electricitat, telèfon i enllumenat públic que travessen l’àrea d’actuació.

També existeix una xarxa d’abastament d’aigua potable, amb trams antics que caldrà substituïr.
La xarxa de clavegueram, està formada per antigues clavegueres que caldrà inspeccionar i substituir en el seu cas.

No s’afecten propietats privades i es manté el mateix espai de via pública, sense modificar les alineacions edificatòries existents.
Durant l’execució de les obres no s’afectarà cap terreny privat, únicament el mateix carrer, eliminant el trànsit rodat, i restringint el tràfic peatonal als veïns del carrer.

 DESCRIPCIÓ DE L’AVANTPROJECTE

Les actuacions previstes són les següents:
Carrer de Cuba: Transformació d'un carrer de 7 metres d'amplada, que en aquests moments té dues voreres d'1 metre d'amplada i calçada central de 5 metres, en un eix cívic i comercial pavimentat a nivell únic. Amb aquesta actuació es pretén reforçar el caràcter comercial del carrer i permet una connexió més directa amb l'eix comercial format pels carrers de Sant Benet i Sant Josep. Les obres preveuen la substitució de la xarxa de clavegueram que estigui en mal estat, el canvi de paviments, la instal•lació de nou enllumenat públic i la retirada o condicionament dels diferents serveis urbans aeris (electricitat, telefonia...).

Entorns plaça de les Tereses: Ampliació de diferents trams de les voreres dels entorns de la plaça per tal de millorar i garantir la continuïtat dels diferents recorreguts dels vianants per l'eix comercial format pels carrers de Sant Benet i Sant Josep amb la zona comercial del Centre de Mataró. Les obres consisteixen en ampliar la vorera del costat de llevant seguint amb el traçat del carrer de Santa Teresa. D'aquesta manera es potencia el caràcter cívic i comercial d'aquest carrer i es millora i amplia la zona de les diferents parades de transport públic existents. També consisteixen en substituir els paviments urbans del carrer de  Sant Benet (entre els carrers de Concepció i el Torrent) i en la construcció de la vorera del costat mar (entre les rampes existents de l'aparcament soterrat i la calçada).

CONTINGUT ADMINISTRATIU
Aquestes obres consten com a actuacions urbanístiques necessàries per tal de garantir la competitivitat del comerç urbà i l'hostaleria de la ciutat de Mataró davant la nova localització de la locomotora comercial i l'actual conjuntura del sector.

El 21 de març de 2007 es va signar el "Conveni de col•laboració entre l'Ajuntament de Mataró, la Unió de Botiguers de Mataró, l'Associació de Comerciants i Professionals del nou centre de Mataró, Comerç Mataró Centre, Cerdanyola Comercial, Comerç Rocafonda, La Gran Botiga, L'Associació de Venedors de la plaça Gran i Rodalies, L'Associació de Marxants del Maresme, L'Associació de Venedors de Mercats de Catalunya i el Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme per a la millora competitiva del comerç i restauració, en l'entorn urbà de la zona d'ubicació de la gran superfície comercial."

El 2 de novembre de 2010 es va aprovar per Junta de Govern Local el Pla director viari del Centre-Eixample-Havana. En aquest document hi figuren com a actuacions prioritàries pendents de realitzar totes les actuacions derivades del compliment del POEC (Programa d'orientació per als equipaments comercials) i el conveni de col•laboració abans esmentat.

A.- Contingut del Projecte a redactar: Obra completa.
Les obres descrites al Projecte Constructiu comprendran la reurbanització d’uns carrers i places, havent-se de considerar segons l’ Article 74 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público,amb un objecte determinat, sense fraccionament. Així mateix complirà:

Article 105. Projecte d’obres
1. En els termes que preveu aquesta Llei, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia elaboració, supervisió, aprovació i replantejament del corresponent projecte que ha de definir amb precisió l’objecte del contracte.

Article 106. Classificació de les obres
1. Als efectes de l’elaboració dels projectes, les obres es classifiquen, segons l’objecte i la naturalesa, en els grups següents:

a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació.
b) Obres de reparació simple, restauració o rehabilitació.

c) Obres de conservació i manteniment.
d) Obres de demolició.

En aquest cas s’han de considerar de primer establiment.
Article 107. Contingut dels projectes i responsabilitat derivada de la seva elaboració

1. Els projectes d’obres han de comprendre, almenys:
a) Una memòria en què es descrigui l’objecte de les obres, que ha de recollir els antecedents i la situació prèvia a les obres, les necessitats que s’han de satisfer i la justificació de la solució adoptada, i que ha de detallar els factors de qualsevol ordre que s’han de tenir en compte.

b) Els plànols de conjunt i de detall necessaris perquè l’obra quedi perfectament definida, així com els que delimitin l’ocupació de terrenys i la restitució de servituds i altres drets reals, si s’escau, i serveis afectats per la seva execució.
c) El plec de prescripcions tècniques particulars, on s’han de descriure les obres i regular-ne l’execució, amb expressió de la forma en què aquesta es portarà a terme, les obligacions d’ordre tècnic que corresponguin al contractista, i la manera com es portarà a terme el mesurament de les unitats executades i el control de qualitat dels materials utilitzats i del procés d’execució.

d) Un pressupost, integrat o no per diversos de parcials, amb expressió dels preus unitaris i dels descompostos, si s’escau, estat de mesuraments i els detalls necessaris per fer-ne la valoració.
e) Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caràcter indicatiu, amb previsió, si s’escau, del temps i el cost.

f) Les referències de tot tipus en què es fonamentarà el replantejament de l’obra.
g) L’estudi de seguretat i salut o, si s’escau, l’estudi bàsic de seguretat i salut, en els termes previstos a les normes de seguretat i salut en les obres.

h) Tota la documentació prevista en normes de caràcter legal o reglamentari.
B.- Proposta de classificació del contractista.

Com resulta un pressupost d’execució per contracte SUPERIOR a 350.000 euros, segons l’article 54 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, resulta necessària la classificació del contractista.
La classificació del contractista proposada per a l’execució de les obres que comprèn el present projecte, en vista del que disposa la Orden de 28 de junio de 1991 sobre la clasificación de Empresas contratistas de obras, és:

GRUP                                   SUBGRUP                                 C ATEGORIA

G-Vials i pistes 6 –                             Sense qualificació específica B                          C.- Termini d’execució de l’obra.

El termini d’execució de les obres projectades, és de DOTZE (12) MESOS a comptar des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

PRESSUPOST
Les obres de reurbanització previstes tenen un cost de 500.000 € (18% d'IVA inclòs).

Per capítols l’obra es pot dividir de la següent manera:

1. DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES: 50.000 €.-
2. XARXA DE CLAVEGUERAM 25.000 €.-

3. SERVEIS 72.000 €.-
4. FERMS I PAVIMENTS 200.000 €.-

5. ENLLUMENAT PÚBLIC 60.000 €.-
6. JARDINERIA I REG 50.000 €.-

7. SENYALITZACIÓ 10.000 €.-
8. MOBILIARI URBÀ 20.000 €.-

9. SEMAFORITZACIÓ 3.000 €.-
10 SEGURETAT I SALUT 10.000 €.-

Seguretat i salut en obres de construcció

Atès el que disposa l’article 4 del R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’aproven les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (que desenvolupa la vigent Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals), i que el pressupost total de l’obra és SUPERIOR a 450.759 euros (75 milions pta), cal redactar l’ “Estudi de seguretat i salut”.

Compliment de la Normativa contra incendis
Respecte al decret 241/1994 de 26 de juliol i la norma NBE-CPI/96 contra incendis, els carrers dissenyats compleixen aquesta normativa de prevenció d’incendis amb la instal·lació dels hidrants necessaris, indicats per la companyia concessionària del servei d’aigua potable, Aigües de Mataró, S.A. (AMSA).

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Respecte al decret 135/1995 de 24 de març, de la normativa de supressió de barreres arquitectòniques i el codi d’accessibilitat, els elements de vialitat d’aquest avantprojecte estan dissenyats complint aquesta normativa.