dimarts, 28 d’octubre de 2008

REIVINDICACIÓ DELS VEÏNS DE BAIX A MAR

El TRANSFORMADOR DE FECSA- ENDESA – c/ Sant Antoni, 82 Local
Les dues inspeccions que com a conseqüència de la denúncia presentada pels veïns davant la
Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya, demostren que els VEÏNS
TENEN LA RAÓ.

EXTRET DE L’ACTA DE INSPECCIÓ 13 de Agost de 2008

S’han detectat els següents defectes:

1. No s’observa placa de identificació del centre de transformació a la façana del carrer.

2. No s’ha pogut accedir al centre de transformació per problemes amb les claus que la
empresa subministradora disposa per accedir al recinte.
Caldrà esmenar els defectes detectats d’acord amb el RD 3275/82 en el termini d’un mes a
partir de la data d’avui i programar una segona visita del centre de transformació entre las
parts implicades i aquesta DGEM.

EXTRET DE L’ACTA DE INSPECCIÓ 30 de Setembre de 2008

La inspecció s’ha realitzat d’acord a les següents reglamentacions:

•REGLAMENT D’ALTA TENSIÓ (R.D. 3275/1982)

•REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ (R.D. 842/2002)

S’han detectat els següents defectes:

1. S’observa possibilitat de transferència de tensió perillosa a l’exterior del CT pels
elements metàl—lics (rails de conducció del transformador que surten fora de la
persiana metàl—lica de l’accés al CT). Defecte identificat segons DECRET
328/2001 amb el codi 1.4

2. Adequar el punt de recollida d’oli del transformador d’acord a les especificacions
de la instrucció MIE RAT 14 p.4.1.a. del RD 3275/1982.
Caldrà esmenar els defectes detectats en el termini d’un mes a partir de la data de recepció
d’aquesta acta d’inspecció, aportant a aquesta DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA I MINES la
corresponent certificació de correcció de defectes.

En resposta a l’escrit que la direcció general d’energia i mines fa arribar a Fecsa –
Endesa, referent a la petició de retirada del transformador efectuada pels veïns, la
companyia respon amb un altre escrit el 17 de juliol de 2008 amb les següents
al—legacions:

•Que la incidència del tall del subministrament es va donar entre 6:22 h i les 23:30 h del
13 d’agost de 2007 (LA DURADA REALMENT VA SER de 24h i 30’ ).

•Que aquest centre de transformació compleix amb la normativa vigent i està al corrent
de les revisions periòdiques reglamentaries, per tant, de la seva ubicació i
característiques no es desprèn cap incompliment ni pressuposa cap risc per a la
seguretat de l’entorn. Respecte a la previsió d’incendis, el CT compleix els requeriments
que estableix la normativa actual.

EL RESULTAT DE LES DUES INSPECCIONS REALITZADES PER LA DGEM DEMOSTREN
QUE:

•No es compleix amb la normativa i que les revisions periòdiques no es fan de forma
correcta.

•I que els riscos no queden descartats i per la inspecció DGEM aquests existeixen.
Page 2
DE LA DOCUMENTACIÓ REMESA PER FECSA ENDESA A LA DGEM ENS DEMOSTRA:
1. Que el transformador de tants anys ubicat al fons del local del C/Sant Antoni, 82 va ser
“legalitzat” a data de 8 de Gener de 1987 a través de un contracte privat entre el
propietari de la Empresa RACODI,Sdad. Coop. Ltda., i la empresa EHNER (E.N.
HIDROELECTRICA DEL RIBAGORZANA)
2. Es “legalitza” l’existència d’un transformador com si de una nova instal—lació és tractes,
quan es manté el transformador existent des de fa més de 60 anys.
3. Es fa al marge de qualsevol tramitació per la qual els veïns de les vivendes i comunitats
que l’envolten han estat mai informats i puguin realitzar les al—legacions pertinents.
4. En aquesta mateixa documentació es detalla la ubicació de la finca amb una superfície
de 410,88 m2, els quals son molt superiors als 300 m2 aproximats que s’indiquen en la nostra denuncia.

Salutacions cordials

Comissió de veïns de Baix a Mar

Valentí Arauzo, Aniceto Valero
i Joan Piqué

Grafitis: TOLERÀNCIA O PERMISIVITAT?

No crec que als que lleigeixin aquestes paraules els resulti una sorpresa començar dient que la contaminació estètica, no només del barri del Centre de la ciutat, sino també de la resta de la ciutat és un fet.
Quasi totes les façanes i espais públics estan atapeïts de gargots acolorits, allà on hi ha una paret recent pintada o uns sòcols de totxanes o de pedra. A algú se li ha ocorregut anomenar-ho "art popular" sense comptar amb la majoria dels ciutadans que, en cap cas, s' aturen a gaudir-los, es més: desvien la mirada i cabotegen pesarosament front aquesta desmesura. Ells, nosaltres, segurament no diuen que sigui art ni que tingui un sentit de la bellesa suficient que mereixi la pena contemplar-los ni un sol minut. Però, independenment d' això, ningú ho ha demanat; ni les façanes públiques que els seus propietaris som nosaltres, ni els veïns, propietaris particulars, que, amb un encertat criteri, prefereixen tenir les façanes netes i pintades només d' un color. A la meva opinió, denoten bon gust.
Aquesta realitat - falta de respecte als propietaris, a aquesta contamionació estètica de mal gust, li podrien anomenar art? S' ha de ser tolerant? O es permisivitat el que envaeix els nostres ànims? Potser el dia que aquests nanos adolescents els doni per acolorir i fer gargots als cotxes estacionasts a les voreres- alguns del quals siguin propietat dels pares dels nois- es comprengui que aquesta tolerància permisiva és una errada, un acte incívic ( com així està definit en la normativa municipal), i actuem tots plegats: autoritats, educadors i famílies.


Vicente Casasús Granada

dimarts, 21 d’octubre de 2008

Instància sobre la tarifa d' aigua de Mataró rebuda a l' Associació

EXPOSA:

Que com a veïna de l’edifici del Camí Ral, 488 ha advertit que a partir del mes de Juny d’enguany Aigües de Mataró, S.A. ha passat a facturar l’aigua del comptador comunitari d’escala de l’edifici a tarifa NO DOMESTICA.
Que com a Presidenta de la Comunitat de l’edifici del Camí Ral, 478 també ha advertit que a partir de la factura de Març de 2007, Aigües de Mataró va passar la tarifa del comptador de la dita Comunitat a NO DOMESTICA.
Que en cap cas la Companyia ha comunicat per escrit ni a propietaris ni a la Comunitat el canvi de tarifa.

Que el canvi, d’acord amb les fotocopies que s’adjunten, significa pràcticament duplicar l’import a pagar per un màxim d’un o dos metres cúbics d’aigua, fins i tot per zero m3, que es consumeixen trimestralment per netejar les escales.
Que davant d’aquest fet Aigües de Mataró addueix que aplica la normativa publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 31 de Desembre de 2007, segons el qual son Subministraments NO Domèstics: els Comercial, Us comunitari, Industrials i Obres. Adjunto copia que m’ha fet arribar Aigües de Mataró.
Que l’Agencia Catalana de l’Aigua, m’ha explicat que aquesta normativa no es d’ells sinó que depèn de l’Ajuntament de Mataró a qui en tot cas, com faig per aquesta instància, m’he de dirigir.
Que momentàniament ha passat a formar part dels catalans/catalanes “perplexos” que no entenem que ens està passant. ¿Perquè se’ns modifica una tarifa que duplica els nostres costos d’aigua comunitària sense notificar-se el canvi?. ¿Com pot aquest Ajuntament fer una normativa que equipara un comptador d’aigua d’us industrial o comercial o d’obres, inclòs per tant dins les despeses d’explotació d’un ens amb ànim de lucre, a un comptador d’aigua comunitari per netejar una escala de quatre veïns o de trenta tan se val, alguns amb problemes per arribar a final de mes?.

La guinda la posa la pròpia Aigües de Mataró quan explica que com que un comptador d’escala d’us comunitari no té “cèdula d’habitabilitat” no poden aplicar-li la tarifa Domestica. ¿Es que quan es compra un pis no es compra també una part proporcional d’escala?. ¿Es que accedim als pisos per la finestra, volant si es necessari?. ¿Es que donarien cèdula d’habitabilitat a uns pisos que no tinguessin una escala per accedir-hi?.
Per lo exposat anteriorment

SOL.LICITA :

Resposta raonada (per no passar de catalana perplexa a catalana emprenyada), per part de qui correspongui, al que exposa anteriorment i/o en el seu cas correcció de la normativa que sembla a totes llums molt injusta.

Mataró, 24 de Setembre de 2008

ORDRE DEL DIA

Mataró a 21 d’ Octubre de 2008

Per la present convoco a la reunió ordinària de la Junta Directiva de l' Associació, que tindrà lloc el proper dimarts dia 28 d’ Octubre, a les 21 hores de la nit a la Casa de la Palmera del carrer Gravina, 6- Interior. Es prega total assistència i puntualitat.ORDRE DEL DIA :

1.- Lectura i aprovació si s' escau de l' acta anterior.

2.- Informacions generals.

3.- Exposició i posicionament envers el Plà d’ Actuació Municiapal 2008.

4.- Precs i preguntes.


Us saluda attment. EL PRESIDENT

Queixa d' una veïna sobre les tarifes d' aigua comunitària de Mataró

Realment em sembla una injuscia que l'Ajuntament per normativa equipariels comptadors comunitaris d'escala de veïns a comptadors comercials,d'obres i de industries. Crec que l'Ajuntament ha trovat la manera defer-nos pagar a tots els mataronins un impost directe sense que moltsse'n donin compte que els hi estan cobrant.Hi han escales que per unagalleda d'aigua a la setmana o 1 m3 al trimestre de consum real estánpagant casi 60,00 euros. Multiplicat per totes les escales de Mataró esuna bona quantitat.

També crec que si tots protestessim o demanessim explicacions per escritl'Ajuntament aquest hauria de corretgir la normativa.

Les associscions de veïns, en tant que defensors dels drets dels seusassociats haurien de poder dir alguna cosa.

Salutations.
Silvia Ráfales