dimarts, 18 de novembre de 2008


ORDRE DEL DIA

Mataró a 25 de novembre de 2008

Per la present convoco a la reunió ordinària de la Junta Directiva de l' Associació, que tindrà lloc el proper dimarts dia 25 de novembre, a les 21 hores de la nit a la Casa de la Palmera del carrer Gravina, 6- Interior. Es prega total assistència i puntualitat.

ORDRE DEL DIA :

1.- Lectura i aprovació si s' escau de l' acta anterior.

2.- Informacions generals.

3.- Lectura i seguiment d’ actuacions del PAM.

4.- Visita a l’ alcalde a les 20 hores.

5.- Prestacions del Bloc: publicitat, vídeos, enquestes, fotos...

6.- Assemblea de veïns Baix Mar (dia 28).

7.- Fira d' entitats.

8.-Precs i preguntes.

Us saluda atetament.

EL PRESIDENT

Al.legacions al PAM (Programa d' actuació Municipal) 2009

El PAM 2009 vist per l’Associació de Veïns de Mataró Centre - Eixample

Els membres de la junta de l’associació creiem que:

El programa d’actuació municipal, ens marca quines són les prioritats municipals per l’any 2009, aquestes van acompanyades d’uns pressupostos que inicialment ja han estat aprovats pel Govern Municipal. Pressupostos de contenció, degut a la crisi econòmica a nivell general, i fortament greu al nostre municipi, on un dels motors econòmics de la hisenda municipal era PUMSA i hores d’ara la seva situació financera, accentua encara més la crisi.

El PAM està dividit en tres eixos:

1r. La ciutat pensada per les persones

2n. La ciutat Territori i desenvolupament.

3r. L’Ajuntament al servei de les persones.

1r. La ciutat pensada per les persones

En l’àmbit educatiu el nostre barri continua patint la manca d’equipaments públics tenim una escola bressol municipal, un CEIP i un IES públic. Per aquest exercici únicament es preveu l’aprovació d’un avantprojecte per la rehabilitació de la paperera Fàbregas per ubicar-hi un CEIP,

En dates que vol dir això?, doncs que en molta sort tardarem tres anys si tot va bé.

Mentrestant s’han fet escoles en altres indrets de la ciutat que eren necessàries, però com sempre l’oblidat és el centre.

Pel que fa a l’Habitatge les actuacions d'habitatges de protecció pública són molt minses, 12 habitatges de lloguer que s’acabaran el 2010 al carrer Cristina i 15 més al carrer Churruca, d’aquest 9 són de titularitat pública.

Els Habitatges nous han estat i continuen sent molts cars per nostres joves i la gent mes necessitada, no tant sols pels del barri sinó també pels de la resta la ciutat, per això trobem a faltar una política de promoció d'habitatges protegits.

Pel que fa a la salut denunciem que el trasllat del CAP de la riera a la Ronda Prim, provocarà problemes d’assistència, sobre tot a la gent gran, ja que la xarxa viària dels carrers del centre la ciutat, no permet un transport públic per poder-hi accedir. Per la qual cosa reclamen que es posi en consideració el seu trasllat i proposem que el CAP de la Ronda Prim, de nova creació, es mantingui, ja que la ciutat necessita dels seu servei.

Estem cansats de veure de com els espais verds que pertocarien al nostre barri son foragitats del centre per les compensacions urbanístiques, per la qual cosa demanem que el nostre barri recuperi l’espai verd que li pertoca i que la tipologia de places es modifiqui, ja n’hi ha prou de places dures i grises, cal retrobar en aquests espais el significat de Ciutat mediterrània.

En seguretat i civisme, demanem la presència real de la policia de barri, no tant sols ha de ser un projecte, cal que sigui una realitat.

El Barri, els vespres està desprotegit, i els furts i els actes vandàlics es produeixen en aquesta franja horària, demanen increment de vigilància nocturna.

Mataró Centre no disposa de cap Casal municipal de Gent Gran, amb una ubicació de centralitzat, pensem que la recerca d’un espai per la gent gran no hauria de ser motiu de cap reivindicació, però la manca d’interès o la poca sensibilitat municipal per la gent gran del centre, ens obliga demanar que sigui inclòs en el PAM, la recerca d’un espai per a fer viable aquesta necessitat.

Mataró Centre està mancat d’equipaments culturals, el dèficit ja és greu, doncs la manca d’una política cultural del govern municipal, fa que any darrera any, no es trobin solucions als dèficits que fa temps arrosseguem. Demanem sigui inclòs en el PAM, els projectes de creació d’espais culturals per al barri.

2n. La ciutat Territori i desenvolupament.

El PAM manifesta que un dels seus objectius es impulsar el debat i la participació . Però en cap moment es planteja si cal fer i debatre un nou Pla General d’Ordenació, nosaltres creiem que sí, doncs ja n’hi ha prou de fer actuacions sense cap ordre, a mes a mes la ciutat ha canviat en aquests 13 anys, no podem anar fen modificacions parcials, però el Govern com diu el Sr. Alcalde “no vol obrir aquest meló”

Però mentre no s’obri cal fer actuacions. El centre en alguns sectors ha vist modificada la seva fesomia, hi ha carrers arranjerats i altres pendents d’aprovació, el que veiem des de l’AAVV es que aquestes actuacions estan disperses en el Mapa de la ciutat, i demanem que la remodelació del centre es faci per sectors i es vagin acabant a fi d’evitar un tros de carrer modificat un altre tros pendent “sine die” la seva actuació i modificació.

Dubtem que en l’actual situació econòmica, es pugin portar a terme totes les actuacions previstes.

Denunciem que es facin modificacions com és el cas de sector Biada, sense tenir en compte la ciutadania ni el Consell Territorial de Mataró Centre, per la qual cosa, demanem que les actuacions siguin realistes i no es converteixi el PAM en un llistat d’ intencions.

Demanem que el Front Marítim sigui considerat com ha una unitat d’acció i intervenció i no en plans parcials que fan perdre de vista el conjunt de la façana de la ciutat.

En aquesta zona del Front Marítim i en contret en els espais urbans de Can Maitanquis i carrer Sant Felicià, sembla que el Govern Municipal sigui sord, doncs des de fa temps s’han entregat propostes de millora i arranjament, presentant planos orientatius de millora del sector, que es concreten en fer peatonal el carrer Sant Felicià, evitant el gir de 90º de l’autobús, i donant una alternativa global a tot aquest espai amb concordança amb d’urbanització que s’ha fet en els entorns del Café de Mar. Tenim la sensació que el veïns de “baix a mar” siguin els eterns oblidats, per què les actuacions que els hi demanem no siguin prioritàries pel seu govern, si és així siguin valents, ho haurien de dir, el que no es pot fer, és no dir res.

Vostès Srs. del Govern, no ho contemplen en el PAM del 2009, fet que ens reafirma en la creença que van actuant a salts en la millora de centre.

Can Maitanquis, hauria de ser una zona verda, i, l’aparcament soterrat, ja fa molts anys que és zona blava, es que tampoc es prioritari per vostès actuari?

El que si és prioritari per nosaltres i esperem que per vostès també, és la realització d’un pas de vianants a l’alçada de la vorera al cap de vall del carrer Sant Antoni /Sant Felicià, doncs els veïns no tenen per on accedir a la placeta de Can Maitanquis amb la seguretat viària necessària. A part d’altres passos necessaris i ja reivindicats.

Dins aquest entorn tenim un altre problema, i aquest podria ser greu i de conseqüències no desitjades per a ningú, els hi estem parlant del transformador que es troba dins de l’antic edifici que ocupava ILURO HOGAR, un transformador amb alt risc d’incendi i amb una instal·lació obsoleta, Els hi recordem que està en un magatzem ple de papers, llibres i cartons, però vostès ja tenen tota la documentació, cal que es coordini amb ENDESA per trobar-hi la solució.

També els hi recordem que el Departament d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya ha efectuat les seves inspeccions, vostès en són coneixedors i ens donen tota la raó. Per això no arribem ha entendre el seu silenci.

És oblit o deixadesa de funcions per part del regidor responsable?

Saben que aquesta reivindicació no és nova, han passat dos anys llargs i vostès no han fet ni han dit res per tranquil·litzar els veïns afectats, desitgem que no hi hagi cap incendi doncs les conseqüències podrien ser molt greus.

Per això demanem una resposta on s’especifiqui el calendari d’actuació.
Pel que fa referència al transport públic:

Demanem la seva millora i la creació d’un carnet jove gratuït per que els joves es puguin desplaçar per la nostra ciutat lliurement.

3r. L’Ajuntament al servei de les persones.

Demanem que l’AAVV de Mataró Centre- Eixample si sigui consultada de les actuacions urbanístiques municipals en temps suficient, abans de portar aquestes a informació en el Consell Territorial.