dimarts, 24 de febrer de 2009

ELS GRALLERS DE MATARÓ


Els Cabots: Pep de Santa Inés, Josep Vila, Salvador Vives i Cabot, i Ramon Clos (ca. 1910)

L’existència de grallers originaris de la ciutat de Mataró es remunta cap a l’últim quart del segle XIX.

Aquesta afirmació podria semblar pretenciosa si tenim en compte que Mataró, i per extensió, el Maresme, no era una zona de tradició grallera en aquest període -que abarcaria aproximadament entre 1875 i 1915- conegut com “l’ edat d’or de la gralla”, període especialment intens a les comarques del camp de Tarragona on diverses i populars colles de grallers, i també alguns compositors i luthiers, van contribuir de manera decisiva a l’evolució, al desenvolupament i a la popularització d’aquest instrument.

Cabot va explicar a Amades que va veure i sentir gralles per primera vegada a Sant Vicenç de Llavaneres (actualment Sant Andreu), quan ell i el seu grup de flabiolaires havien estat contractats pel dia de Carnestoltes. A banda d’ells, els organitzadors de la festivitat també van llogar una colla de grallers de Roda de Barà. En Cabot, en sentir aquell grup, es va enamorar del so d’aquells instruments. Poc després, i amb l’ajuda de la colla de Roda de Barà, ell i el seu grup van començar a aprendre a tocar la gralla. Així van néixer Els Cabots.

En pocs anys, el grup aconseguí certa popularitat a la zona del Maresme, i diversos testimonis havíen assegurat que els músics tocaven amb molta destresa.

Paral·lelament al relat de Joan Amades, la troballa d’una fotografia del grup (la qual reproduïm a la capçalera d’aquest article) fa aproximadament una trentena d’anys per part del flabiolaire mataroní Rafel Mitjans, evidencia del tot l’existència d’aquesta formació mataronina. La fotografia, datada cap a voltants de 1910, i originàriament provinent de l’arxiu familiar dels hereus de Salvador Vives i Cabot, es conserva actualment a l’arxiu particular del músic i luthier vilanoví Xavier Orriols.

Tot i que la història ha demostrat que l’existència d’aquest grup de grallers de Mataró en aquella època fou un fenomen absolutament aïllat, i que l’actual moviment graller de la ciutat respon més aviat a una implantació forània que no pas a una recuperació de la tradició, hem cregut necessari fer memòria històrica i recordar a aquests pioners de la gralla a la nostra ciutat.

Bibliografia de referència:

AMADES, J.- ROMA, J.J.- SAMPER, B.: Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials Volum VIII. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1998, pp. 203-205.

AA.VV.: Nosaltres, els grallers. Escola de Grallers de Sitges, 1996, pp. 470-472.i avui dia? visiteu http://grallats.wordpress.com/2008/12/ "Els Grallats"

La plataforma 'Cami Ral' prepara un 'supertall' simultani de la N-II, la C-32 i el tren

La plataforma cívica 'Cami Ral' treballa immersa en la preparació d'un tall “contundent, massiu i sense concessions” de la carretera N-II, l'autopista C-32 i la línia de Rodalies del Maresme. El 'supertall' bloquejarà les tres grans vies de comunicació de la comarca de manera simultània la propera primavera.

L'objectiu és “exigir” la conversió de la N-II en un passeig i la gratuïtat de l'autopista. Des de la plataforma expliquen que es tracta d'un 'acte de força' per demostrar a l'administració que 'la societat civil és poderosa'. La plataforma també demana que es continuï avançant amb la pacificació de l'actual N-II ja que han quedat 'aturades' les construccions de rotondes o parades d'autobús.

dimarts, 17 de febrer de 2009

Ordre del dia 24 de Febrer

Per la present convoco a la reunió ordinària de la Junta Directiva de l'

Associació, que tindrà lloc el proper dimarts dia 24 de Febrer, a les 21 hores de la nit

a la Casa de la Palmera del carrer Gravina, 6- Interior. Es prega total assistència i

puntualitat.

ORDRE DEL DIA :

1.- Lectura de l’ Acta anterior.

2.- Informacions generals.

3.- Queixes i reivindicacions dels veïns.

4.- Valoració dels projectes per a Mataró-Centre del Fons d’ Inversió Local.

5.- Valoració i resposta a Participació Ciutadana sobre la Llicència d’ usos Casa La Palmera.

6.- Precs i preguntes.


Us saluda attment.
EL PRESIDENT

Fotos Antigues


Semblen una curiositat i alhora son part de la nostra història.

Comencem amb aquesta que podreu trobar també a la compilació feta per la Gent Gran del Parc "Mataró en Blanc i negre"

El tren passa entre cases al 1901.

Els veïns de BAIX a MAR al Plè Municipal


Senyor alcalde, senyores i senyors regidors:

Venim avui aquí en nom i representació dels veïns de la zona de Baix a Mar per exposar davantel Consistori el perill que correm i la inseguretat en la que ens trobem com a conseqüència del’existència d’un transformador elèctric propietat de l’empresa ENDESA.A nosaltres ens sembla que no reuneix els requisits legals per seguir funcionant i que portemlluitant des de l’any 2007 perquè el traslladin a un altre lloc.Els fets es remunten al mes d’agost de l’any 2007 quan es va produir un tall de subministra elèctricdurant més de 24 hores a tota la zona, degut a que el transformador es va avariar i ningú coneixiade la seva existència en estar amagat dins d’un magatzem ple de paper, per cert, sense llicenciaMunicipal.El transformador esta adossat a les vivendes de l' Avinguda Maresme (Sant Felicià) amb UNCOMPLICAT ACCÉS que en cas d’INCENDI, requereix l’obertura de 4 PORTES per arribar almateix.Sr. Alcalde, a la Audiència Pública del novembre del 2007, va comprometre’s amb els VEÏNS, deque es farien les gestions necessàries, i sobre tot per motius de seguretat, que es traslladésaquest CT.Davant la manca de voluntat de l'Ajuntament, al mes de Juny del any passat, es procedeix a larecollida de signatures dels veïns per denunciar davant la DGEM de la Generalitat la situació deltransformador.Les inspeccions de la DGEM han posat al descobert el NUL manteniment que fa ENDESAd’aquesta instal·lació.Ara hem sabut que al desembre del 1976 es dóna d’alta un transformador de 250 KVA existentpoder des de feia anys. Però resulta de major gravetat és l'increment de potencia realitzatposteriorment, passant a 630 KVA, com demostra l’únic Certificat de Reconeixement periòdic deljuliol del 2006.S’ha triplicat la potencia vulnerant les normatives vigents, que exigia la presentació d’un nouprojecte, que d’acords amb les normativa de seguretat i prevenció d’incidències, hagués obligat auna nova instal·lació en un altre lloc més segur.En té constància el nostre Ajuntament?A les actes d’inspecció lliurades al registre de l'Ajuntament, s’informava de les anomalies i greusdefectes detectats:La d'agost del 2008 diu que "…no s’ha pogut accedir al CT per problemes amb les claus quel’empresa subministradora disposa per accedir al recinte" i que "no s’observa placa d’identificaciódel CT a la façana del carrer ".La del setembre del 2008, quan per fi si ha pogut accedir a dins del local, diu que s’han detectatels següents defectes:1 . “S’observa possibilitat de transferència de tensió perillosa a l’exterior del CT pels elementsmetàl·lics que surten fora de la persiana metàl·lica de l’accés al CT.2 .” Adequar el punt de recollida d’oli del CT d’acord a les especificacions de la instrucció MIE RAT14 p.4. del RD 3275/1982”.Van Quatre!!! això només amb un cop d’ull.

També en la resposta d'Endesa després de la denúncia, va informar a la DIGEM que,"l’Ajuntament ens ha demanat un estudi tècnic per al seu trasllat a un espai que cedirial’ajuntament, que encara no s’ha concretat"."Volem manifestar la nostra disposició a estudiar i executar aquest trasllat del CT sempre quesigui tècnicament viable, no comprometi la qualitat de subministrament als nostres clients i esmaterialitzi la cessió d’una superfície per part de l'Ajuntament que ens permeti reubicar aquestCT."Aquesta disposició al trasllat del CT, manifestada per Endesa i les diferents anomalies detectadesen les inspeccions de la DIGEM, van ser l’OPORTUNITAT DESAPROFITADA, perquèl'Ajuntament actués exigint a Endesa l’anul·lació del transformador.Lluny d’això, el regidor de Manteniment, fa cas omís de l’escrit d'Endesa i deixa en l’oblit elcompromís de l'Alcalde al PAM 2008.Ara i aquí, volem denunciar la poca col·laboració i implicació del govern municipal a l’hora deposar-se a favor dels veïns afectats i en no saber EXIGIR a ENDESA l’anul·lació deltransformador.Quina diferència amb l’actitud de l'Ajuntament de Barcelona pel que fa a la Gran Apagada del’estiu passat en aquesta Ciutat!Els tres talls de 5 minuts i de 2 hores, en el passat mes de desembre, sumades a les apagades de2 i 4 hores els dies 3 i 7 de gener, als que han seguit les pujades i baixades de tensió de lesúltimes setmanes, són el reflex de la caòtica instal·lació i del permanent risc en que conviuen elsveïns. Tots plegat ocasiona perjudicis els veïns i comerciants que deixen de rebre elsubministrament amb la qualitat contractada i EXIGIBLE.Tornem a trobar-nos amb el fet de que, el que diu FECSA-ENDESA va a missa, quant afirma que“de voler- se traslladar, els treballs tenen un cost de 130.000€, i que per l’ elevat cost que suposa,es va negociar la POSSIBILITAT d’un compromís de no carregar-la més aquesta CT, i anardescarregant.I aquí és, on l'Ajuntament fa evident la seva IMPOTÈNCIA i SUBMISSIÓ davant ENDESA, quecontrasta amb la prepotència amb la que alguns dels seus regidors tracten de centrifugar laparticipació ciutadana.ELS VEÏNS DE BAIX A MAR ens preguntem, quant de temps ens caldrà esperar perquè sigui unarealitat el canvi d’ubicació del CT, o haurem de patir alguna desgracia. Hi ha perill incendi, és elmés habitual, Déu no ho vulgui, i aleshores de qui serà la responsabilitat del fets ?Els veïns de aquets carrers ens considerem abandonats per part dels nostres representantsmunicipals que són incapaços de comprendre que estem en una situació de risc i inseguretat, queprovoca ansietat i preocupació en les famílies que vivim al voltant d’aquesta andròmina elèctrica.I aquest abandonament produeix entre molts de nosaltres una actitud decebedora cap a unsgovernants que havent estat elegits per solucionar problemes no són capaços de resoldre’ls, laqual cosa ens porta a preguntar per què hi són si no és per defensar els interessos de la majoria ino els de les poderoses companyies de serveis ....Per tot l'exposat, sol·licitem al govern municipal que realitzi les gestions oportunes i exigeixi aENDESA l’anul·lació del transformador del carrer Sant Antoni, ja que constitueix un risc manifestque en qualsevol moment pot produir mals majors, tal com ho acrediten els informes i dictàmensdel servei d’inspecció de la Generalitat.

També volem deixar constància, que la comissió de veïns de Baix a Mar i l'AAVV Mataró-Centre,continuarem reivindicant les millores de MOBILITAT que per els carrers Marina de Llevant i SantFelicià, han estat rebutjades i torpedinades pels regidors responsables:• Pavimentació de carrers amb els mateixos criteris aplicats per PUMSA a la urbanització deCafè de Mar.• Soterrament de cables elèctrics.• Condicionar passos de vianants i construir nous passos, ara inexistents i molt necessaris.• Maitanquis és com a zona verda amb un pàrquing soterrat adaptada com zona blava.• I un Casal d'Avis, pels veïns que viuen a la zona compresa entre els carrers Hospital, rondaBarceló i camí Ral doncs no n'hi ha cap.

Senyors i senyores regidors,
Moltes gràcies per la seva atenció.Mataró,
5 de febrer de 2009

Portafardells

dimarts, 10 de febrer de 2009

Club de PETANCA a la Casa de la Palmera

COMUNICAT D´AQUESTA ASSOCIACIÓ


PROJECTE DE CREACIÓ D´UN CLUB DE PETANCA

Aquesta Associació disposa d´un jardí al costat de la Casa la Palmera a la seva disposició.

Nosaltres entenem que es podria practicar la Petanca en les nostres instal.lacions si es consolida la seva pràctica.

Per tant, fem una crida a tots els nostres socis, sense cap compromís, per a saber quants membres de la familia voldrien aprendre-ho o practicar-ho.

Només han de deixar el seu nom i el seu telèfon al contestador de l´Associació.

ESTÀ TOT PER FER ¡!
Nosaltres, membres de la Junta, tenim poc experiència sobre aquest esport, per no dir gens; només tenim voluntat i ganes de fer feina per a portar-ho endavant.

Seria molt important i fonamental que, si hi ha socis interessats que tenen experiencia com organitzadors, no es limitessin a trucar per telèfon, sino que vinguessin a aquesta Associació a assessorar-la per a donar els passos adients.

Horari de visites

Els dimarts de 20 hores a 22 hores (Casa la Palmera)

Una salutació a tots/es

LA JUNTA

Nou Curs a la Casa de la PalmeraCURSETS DE TAEKWON-DO INFANTIL A LA CASA LA PALMERA

Des de fa unes setmanes funciona a la Casa la Palmera (seu d´aquesta Associació) cursos de Tae-kondo Infantil per a nens de 6 anys a 12 anys.

Aquesta Associació convida a tots els socis a poder gaudir d´ells.

Horari Setmanal :

Dues sessions: Dimarts i Dijous de 18 hores a les 20 hores.

Quota: 25 euros les dues sessions setmanals. 15 euros una sessió setmanal.

Si s´està interessat, s´ha de parlar amb el professor Sr. Francesc Campanya
que estarà a la seva disposició mitja hora abans de cada sessió (Dimarts i Dijous).

Un salut a tots
LA JUNTA

MANIFEST CÍVIC

El text del Manifest Cívic diu així:

Mataró és una ciutat mediterrània amb diversitat de llengües, cultures i ètnies, amb un valuós patrimoni cultural, arquitectònic i natural que en fan una ciutat rica. Una ciutat en creixement en la qual cal la implicació activa de la ciutadania perquè sigui la ciutat que ens estimem. Mataró som totes i tots.

Volem que sigui una ciutat per a les persones, amb més espais públics, amb més cura amb el medi ambient, amb més compromís amb la mobilitat, amb menys desigualtats, millors serveis públics, educatius i sanitaris, més seguretat i més participació de la ciutadania en els assumptes públics. Una ciutat per a tothom, de convivència, respecte i igualtat, sense discriminacions i que pugui ser gaudida per les generacions futures.

Per això ens comprometem a...

Fomentar des de l'associacionisme i cadascun de nosaltres, els valors de la convivència, la millora de les relacions entre el veïnat i el respecte a les normes.

Treballar perquè es promoguin més serveis a la ciutadania, especialment els adreçats a les persones amb més dificultats.

Vetllar per la igualtat i rebutjar qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere, edat o cultura.

Promoure que la solidaritat sigui un valor assumit per tothom per contribuir des de la nostra ciutat a aconseguir un món amb menys desigualtats i més just.

Promoure els valors de respecte i pau com a inversió en el futur de la ciutadania, per la igualtat d'oportunitats, de drets i deures, per la llibertat i la intransigència davant qualsevol tipus de violència.

Vetllar per una ocupació i unes condicions salarials i de treball dignes i en igualtat d'oportunitats.

Contribuir a la millora de la mobilitat i de l'accessibilitat i promoure el transport públic i el respecte a les normes tant dels conductors com dels vianants i vetllar per assolir una mobilitat sostenible i segura.

Fomentar una educació basada en el respecte i la responsabilitat, en el pensament obert, autònom, igualitari i cívic, per garantir els drets a la formació de les persones i el seu creixement i autonomia personal.

Vetllar perquè la formació esportiva incorpori valors educatius, de respecte i de solidaritat tant en la pràctica de l'esport com en programes i serveis esportius. I també pel comportament cívic en les instal·lacions esportives.

Col·laborar per tenir una ciutat neta i en l'exercici actiu del respecte a la ciutat i a les persones. Sensibilitzar i difondre bons comportaments de civisme i solidaritat.

Utilitzar els mitjans al nostre abast per promoure el voluntariat i la participació ciutadana per mitjà de l'associacionisme com a formes de col·laboració en el funcionament de la ciutat. Hem d'analitzar què passa al nostre entorn i no restar-hi indiferents.

Per viure en una ciutat on aquests valors siguin presents tant en l'activitat de tots els sectors de l'Administració, com en l'actuació de les entitats, de les associacions i de la ciutadania, cal que totes i tots siguem agents actius en la promoció del civisme i de la convivència, així farem de Mataró una ciutat més cuidada, agradable i harmoniosa.

Per això cal que tots prenguem el nostre compromís amb la ciutat i que el complim, cadascú en funció de les nostres responsabilitats per aconseguir que la nostra ciutat sigui un model de convivència, cohesió i qualitat de vida.

Com a Associació de Veïns i participants en la confecció del present Manifest, ens hi adherim

dimarts, 3 de febrer de 2009

CONVOCATÒRIA AL PLE MUNICIPAL

La Comissió de Veïns Baix a Mar i l´Associació de Veïns de Mataró-Centre CONVOQUEN:
A tots es veïns de Baix a Mar i rodalies al Plè Municipal del 5 de Febrer (dijous)

Per a manifestar-nos pel transformador elèctric i altres reivindicacions.

Concentració prèvia: a les 19 hores a la porta de l´Ajuntament.

Us hi esperem!!

CONVOCATÒRIA AL PLE MUNICIPAL

La Comissió de Veïns de Baixa a Mar i l´Associació de Veïns de Mataró-Centre

CONVOQUEN